આજે રાત્રે 9 કલાકે લાઈટ બંધ કરતા પહેલા આ વિડીયો જરૂર જોજો, નહીતર પસ્તાશો

આજે રાત્રે 9 કલાકે લાઈટ બંધ કરતા પહેલા આ વિડીયો જરૂર જોજો, નહીતર પસ્તાશોCaller ID, SMS & call blocking. Send money, recharge and pay bills with UPI.
*Truecaller does not upload your phonebook to make it public or searchable*
25 crore people trust Truecaller for their communication needs, whether it’s for caller ID or for blocking spam calls and SMS. It filters out the unwanted, and lets you connect with people who matter.

With a community-based spam list updated by millions of users worldwide, Truecaller is the only app you need to make your communication safe and efficient.

Smart Messaging:
- Free Chat with your friends and family on Truecaller
- Automatically identify every unknown SMS
- Automatically block spam and telemarketing SMS
- Block by name and number series


Powerful Dialer:
- The world’s best Caller ID will identify anyone calling you
- Block spam and telemarketers
- See names of unknown numbers in the call history
- Call Recording - Record important phone calls and save them to your phone (not supported on Android Pie)
- Flash messaging - Share location, emoji & status in a flash to your friends

- Backup call history, contacts, messages and settings to Google Drive


Truecaller Pay - UPI Payments and recharges:
- Safe, secure and instant money transfers - 24/7
- Quick mobile recharges and bill payments
- Manage all your bank accounts with BHIM-UPI
- Bank grade security provided by ICICI Bank

Truecaller Premium - Upgrade and get access to:
- Record phone calls (not supported on Android Pie)
- Know who viewed your profile
- Option to view profiles privately
- Get the Premium badge on your profile
- 30 contact requests a month
- No ads

CLICK HERE TO VIEWS VIDEOS.
Previous Post Next Post