"सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण. दरेक कर्मचारी माटे महत्वनु...(टोटल 9 पेज)


"सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण. दरेक कर्मचारी माटे महत्वनु...(टोटल 9 पेज)"
✨दरेक कर्मचारी माटे महत्वनु...
(टोटल 9 पेज)सातमा पगारपंच नी भलामनो नी विस्तृत तेमज गहराई थी विश्लेषण..�
�पे मैट्रिकस लेवलो मां नक्की थतो पगार�
�नवा पे मैट्रिकस लेवलो�
� जुदा -जुदा पे मैट्रिकस लेवल ना तबक्का अने त्यारपछीना इजाफा नो दर�
� प्रसुुति रजा�
� अर्घपगारी रजा�
� पितृत्व रजा�
� रजा नु रोकड़ मा रुपांतर�
� दैनिक भथ्थाना सामान्य दरों�
� घरभाडा भथ्थु=
》DOWNLOAD PDF FILE FOR CLEAN
Previous Post Next Post